Contract cadru de atribuire în gestiune

nr. ……/…………

Contract cadru de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi

nr. ............ din …………….............,
încheiat la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti

CAPITOLUL I - Părţile contractante

Între

Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, telefon/fax …………......................................, număr de înregistrare ............................, cod fiscal / cod unic de înregistrare ………................, cont nr. ……………………………................................................

deschis la Trezoreria ............................................................, reprezentat prin …………………………, având funcţia de primar general, în calitate de autoritate contractantă - beneficiar, pe de o parte,

şi

Transportatorul autorizat .............................................................................................., cu sediul în Bucureşti, str. ..................................................................... nr. ................, sectorul ........, telefon/fax ....................................., număr de înregistrare ............................, cod fiscal / cod unic de înregistrare ………................, cont nr. …………………………….........., deschis la Trezoreria ..................., reprezentat prin ……………………………, având funcţia de …………………, în calitate de operator de servicii publice, pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi.

CAPITOLUL II - Obiectul contractului

ARTICOLUL 1

1.1. Obiectul contractului de atribuire în gestiune delegată îl constituie executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, pe teritoriul municipiului Bucureşti, cu autorizaţia de transport nr. ………. şi cu un număr de …….… autorizaţii taxi (listă conform anexă nr. 1 la prezentul contract), pentru autoturismele agreate TAXI deţinute de transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit strategiei şi programului autorităţilor administraţiei publice locale privind serviciile publice şi cerinţele referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi protecţia mediului.

Caietul de sarcini în care se precizează modul de operare şi specificaţiile tehnice minime face parte integrantă din prezentul contract.

1.2. Obiectivele beneficiarului :

1. a) dezvoltă, promovează calitatea şi eficienţa serviciului public de transport local în regim de taxi, în scopul asigurării mobilităţii populaţiei în funcţie de necesităţile acesteia şi de dezvoltarea economică a municipiului Bucureşti;
2. b) pe baza studiilor de mobilitate a populaţiei stabileşte structura şi criteriile minime de funcţionare a serviciului în funcţie de dezvoltarea economică a municipiului Bucureşti, în concordanţă cu cererile de transport;
3. c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului public de transport local în regim de taxi;
4. d) organizează, reglementează, controlează şi monitorizează permanent serviciul public de transport local în regim de taxi, pe raza municipiului Bucureşti, în conformitate cu reglementările în vigoare;
5. e) urmăreşte ca exploatarea taxiurilor să se realizeze în condiţii care să asigure executarea serviciului public de transport local în regim de taxi, în condiţii de siguranţă şi confort pe întreaga durată a contractului de atribuire în gestiune delegată;
6. f) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local în regim de taxi, care să se realizeze în conformitate cu reglementările urbanistice în vigoare;
7. g) asigură executarea executării unor servicii de transport suportabile în ceea ce priveşte tariful de transport;
8. h) pe baza studiilor de specialitate asigură echilibrul între cererea şi oferta de transport, atât cantitativ, cât şi calitativ, prin stabilirea strategiilor de dezvoltarea a serviciului, precum şi prin continuitatea serviciului public de transport local în regim de taxi.

CAPITOLUL III - Durata contractului

ARTICOLUL 2

2.1. Durata contractului de delegare a serviciului este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiei de transport şi a autorizaţiilor taxi, adică până la data de 28.02.2010. Contractul de atribuire a gestiunii delegate intră în vigoare o dată cu semnarea lui de către ambele părţi.

2.2. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi prelungit, la cerere, o singură dată, pentru 5 ani, pentru acelaşi transportator autorizat, cu condiţia deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi obţinute, prin îndeplinirea tuturor cerinţelor legii privind prima atribuire.

2.3. Caietul de sarcini şi anexele (lista autorizaţiilor taxi deţinute, fişa de fundamentare a tarifului) care fac parte integrantă din contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părţi.

2.4. La expirarea duratei contractului de delegare a serviciului va avea loc o departajare prin licitaţie la care transportatorul autorizat, având drept de preemţiune, îşi poate prelungi contractul.

CAPITOLUL IV - Taxe, tarife şi alte prevederi financiare

ARTICOLUL 3

3.1. Pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi, în conformitate cu prevederile art. 12, transportatorul autorizat datorează semestrial Primăriei Municipiului Bucureşti o redevenţă.

3.2. Cuantumul redevenţei se va stabili prin HCGMB, în funcţie de indicatorii de performanţă realizaţi în primele 6 (şase luni) de activitate de după punerea în aplicare a prevederilor hotărârii de aprobare a prezentului contract, dar nu mai târziu de data de 01.10.2008.

ARTICOLUL 4

4.1. Redevenţa pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului va fi virată până la data de ………… a lunii următoare perioadei de referinţă în contul ……………………………….…, deschis la Banca ………………………………………… la dispoziţia beneficiarului.

4.2. Transportatorul autorizat va prezenta dovada achitării în avans a redevenţei aferente primului semestru de derulare pentru serviciul care se va atribui în gestiune delegată, la semnarea contractului de delegare a serviciului public de transport local în regim de taxi.

ARTICOLUL 5

Nevirarea sumelor datorate la data şi în condiţiile prevăzute la art. 4 atrage penalităţi în valoare de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere asupra sumei datorate.

ARTICOLUL 6

Dacă întârzierea virării sumelor datorate este mai mare de 30 zile faţă de termenul scadent şi dacă în această perioadă nu este invocată forţa majoră sau nu intervine o nouă înţelegere între părţi, beneficiarul poate iniţia instituirea procedurii de reziliere a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului, cu notificarea acestei intenţii către transportatorul autorizat .

ARTICOLUL 7

7.1. Transportatorul autorizat este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor prestate pe bază de contract sau document fiscal / bon fiscal emis de aparatul de taxat, la tarifele în vigoare. La data încheierii prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului sunt în vigoare tarifele menţionate în anexa nr. 2, conform fişei de fundamentare pe elemente de cheltuieli completată, semnată şi ştampilată de fiecare transportator, conform OANRSC nr. 243/2007.

ARTICOLUL 8

8.1. Stabilirea, ajustarea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.

8.2. Părţile convin că tariful stabilit şi prezentat în anexă nu se ajusta sau modifica de către transportatorul autorizat până la 01.06.2008. Ajustarea ulterioară a tarifului se poate face, fundamentat, prin act adiţional la contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului. Intenţia de ajustare a tarifului va fi transmisă PMB cu cel puţin 15 de zile înainte.

ARTICOLUL 9

9.1. Transportatorul autorizat va finanţa lucrările de întreţinere, reparaţii, modernizare sau înlocuire a mijloacelor de transport, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare.

9.2. În cazul înlocuirii unui autovehicul autorizat cu un altul deţinut în aceleaşi condiţii, acesta din urmă va trebui să îndeplinească cel puţin aceleaşi condiţii ca şi cel înlocuit, înlocuirea efectuându-se, obligatoriu într-o perioadă de maxim 30 zile calendaristice de la data efectuării agreerii taxi de către Registrul Auto Român.

CAPITOLUL V - Drepturile părţilor

A. Drepturile transportatorului autorizat

ARTICOLUL 10
Transportatorul autorizat are următoarele drepturi:

1. a) să stabilească, să ajusteze şi să modifice tarifele conform legislaţiei în vigoare;
2. b) să beneficieze de o despăgubire adecvată şi efectivă pentru prejudiciile aduse în caz de modificare unilaterală a contractului de către beneficiar;
3. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, conform legislatiei în vigoare, se poate adresa instanţei competente;
4. d) să aibă acces liber şi nediscriminatoriu la activităţile de transport rutier desfăşurate pe drumul public, inclusiv la benzile de transport unic folosite de RATB.

B. Drepturile beneficiarului

ARTICOLUL 11
Beneficiarul are următoarele drepturi:

1. a) asocierea intercomunală, în vederea realizării obiectivelor în domeniul infrastructurii aferente serviciului public de transport local în regim de taxi;
2. b) acordarea, în condiţiile legii, de facilităţi transportatorilor autorizaţi pentru incurajarea dezvoltării serviciului public de transport local în regim de taxi, corelată cu veniturile proprii;
3. c) în cazul unor abateri grave şi/sau repetate, menţionate în cazierul de conduită profesională poate rezilia contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului public de transport local în regim de taxi şi va solicita organelor competente retragerea documentelor de transport transportatorului autorizat căruia i s-a delegat delegat serviciul public de transport local în regim de taxi, conform legii.

CAPITOLUL VI - Obligaţiile părţilor

A. Obligaţiile transportatorului autorizat

ARTICOLUL 12

12.1. Transportatorul autorizat este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, caietul de sarcini şi normele specifice transportului în regim de taxi, completate de reglementările aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

12.2. Transportatorul autorizat este obligat:

1. a) să efectueze transportul public local de persoane în regim de taxi, a prevederilor din caietul de sarcini, în conditii de calitate, confort, siguranţă şi eficienţă;
2. b) să fundamenteze şi să supună vizării pentru conformitate de către beneficiar a tarifelor ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local în regim de taxi;
3. c) să asigure tarifarea pe baza aparatului de taxat existent şi evidenta integrală a încasărilor zilnice pe bază de chitanţă;
4. d) să nu subînchiriere cu terţi contracte de subdelegare sau servicii şi/sau bunuri care fac obiectul delegării serviciului, după caz;
5. e) să plătească redevenţa pentru atribuirea în gestiune delegată a serviciului la valoarea prevazută şi la termenul stabilit în contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului;
6. f) să nu încarce artificial costurile de operare;
7. g) să pună la dispoziţia utilizatorilor mijloace de transport care să îndeplinească condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
8. h) să efectueze întreţinerea curentă, reparaţiile curente şi accidentale care se impun, conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotări şi investiţii ;
9. i) să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deţinute, precum şi asigurarea persoanelor şi bunurilor acestora, conform prevederilor legislatiei în vigoare privind asigurările;
10. j) să aplice normele de protecţie a muncii specifice activităţii desfăşurate în cadrul serviciului contractat;
11. k) să asigure accesul organelor de control ale beneficiarului la informaţiile privind executarea serviciului delegat;
12. l) să utilizeze numai aparate de taxat fiscalizate care emit bonuri fiscale la sfârşitul fiecărei curse;
13. m) să nu deţină în taxi un alt aparat de taxat fiscalizat sau nefiscalizat;
14. n) să respecte orice prevederi care derivă din reglementările în vigoare sau din hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale autorităţii de autorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti;
15. o) să monteze permanent pe exteriorul autovehiculului numai în locurile avizate de administraţia publică locală (portiere laterale faţă şi stâlpi spate), cu caractere vizibile afişaje (autocolante) inscripţionate cu: indicativul taxiului, numerele de apel telefonic şi numele dispeceratului taxi (conform anexei nr. 1 la Regulamentul-cadru aprobat prin HCGMB);
16. p) să prezinte la începutul fiecărui semestru beneficiarului un raport care va cuprinde minimum următoarele elemente: 1. situaţia îndeplinirii criteriilor de performanţă din contractul de atribuire în gestiune delegată; 2. gradul de acoperire a cererii de transport; 3. situaţia evenimentelor tehnice şi de circulaţie; 4. situaţia personalului: număr, structură, starea de sănătate; 5. starea tehnică a mijloacelor de transport;
17. q) să asigure afişarea în interiorul taxiului a ecusonului cu numele conducătorului auto;
18. r) să aibă taxiuri speciale pentru persoanele cu dizabilităţi;
19. s) să respecte locul de parcare declarat.

B. Obligaţiile beneficiarului

ARTICOLUL 13

13.1. Beneficiarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi caietul de sarcini, precum şi în regulamentul-cadru pentru organizarea şi executarea serviciului public de transport local în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, completate de reglementările aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

13.2. Beneficiarul este obligat:

1. a) să notifice la cererea părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului;
2. b) să urmărească, să asigure permanent controlul şi monitorizarea modului de respectare şi îndeplinire a condiţiilor cuprinse în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, în caietul de sarcini şi în normele specifice transportului emise de autorităţile administraţiei locale, precum şi calitatea şi eficienţa serviciilor prestate în tot timpul prestaţiei.
3. c) să intervină, la cerere, în rezolvarea problemelor care depăşesc posibilităţile de soluţionare ale transportatorului autorizat;
4. d) să faciliteze transportatorului autorizat autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, necesare realizării serviciului contractat, în conformitate cu reglementările legale;
5. e) să medieze, pe baza competenţelor şi a cadrului legal, eventualele divergenţe, sesizări, plângeri etc. care apar între transportatorul autorizat şi beneficiarii serviciului contractat, în condiţiile în care transportatorul autorizat solicită acest lucru;
6. f) să vizeze pentru conformitate tarifele pentru transportul public local în regim de taxi;
7. g) să îşi asume pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului toate responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de beneficia, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina transportatorului autorizat prin caietul de sarcini;
8. h) să nu îl tulbure pe transportatorul autorizat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;
9. i) să notifice transportatorului autorizat apariţia oricaror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor transportatorului autorizat;
10. j) să intervină ferm în cazurile de concurenţă neloială care perturbă desfăşurarea activităţii transportatorului autorizat;
11. k) să asigure exclusivitate transportatorului autorizat în exploatarea serviciului contractat de acesta în baza prevederilor din caietul de sarcini;
12. l) să nu modifice în mod unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului în afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului.
13. m) să acorde sprijin transportatorului autorizat pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv.
14. n) să propună pentru aprobare Consiliului General al Municipiului Bucureşti strategia de dezvoltare pe termen mediu a serviciului public de transport local în regim de taxi şi programele de investiţii corespunzătoare acestui scop;
15. o) să pună la dispoziţie, la cererea transportatorului autorizat strategia şi programele de măsuri şi acţiuni privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii. Modificările survenite în strategia privind administrarea domeniului public şi privat al localităţii, care reclamă modificări esenţiale faţă de serviciul contractat, vor face obiectul unor negocieri privind modificarea / majorarea valorilor prevăzute în prezentul contract.

CAPITOLUL VII - Clauza contractuală privind protecţia mediului

ARTICOLUL 14

14.1. În toate raporturile generate de activitatea de transport în regim de taxi, precum şi în activitatea de dispecerat taxi, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară.

14.2. Transportatorul autorizat se obligă ca pe perioada derulării contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului să respecte legislaţia, reglementările, precum şi hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale în vigoare privind protecţia mediului.

CAPITOLUL VIII - Răspunderea contractuală

ARTICOLUL 15

Pentru nerespectarea obligaţiilor stabilite prin contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi caietul de sarcini părţile datorează penalităţi şi daune ale căror cuantumuri se vor stabili de părţi prin prezentul contract.

ARTICOLUL 16
16.1. Forţa majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

16.2. În cazul în care una dintre părţi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului, invocând forţa majoră-determinând întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea acestuia, aceasta este obligată să notifice celeilalte părţi în scris, în termen de 5 zile de la apariţia motivului invocat, începutul şi sfârşitul respectivului caz de forţă majoră şi va contribui la minimalizarea efectelor negative ivite. Partea care nu va respecta această clauză îşi va asuma toate riscurile şi consecinţele ce decurg.

ARTICOLUL 17

Întârzierea sau neexecutarea obligaţiilor asumate din motive de forţă majoră nu atrage pentru nici una dintre părţi penalizari sau alte compensaţii. Perioada de executare a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată şi acceptată forţa majoră.

ARTICOLUL 18

Dacă una dintre părţi reziliază unilateral contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului fără justă cauză, aceasta va fi ţinută să compenseze daunele ce rezultă.

CAPITOLUL IX - Litigii

ARTICOLUL 19

19.1. Părţile vor depune toate diligenţele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului.

19.2. Pentru soluţionarea eventualelor litigii părţile pot stipula în prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului clauze compromisorii.

ARTICOLUL 20

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 20 se vor soluţiona pe calea instanţelor judecătoreşti, potrivit legii.

CAPITOLUL X - Încetarea contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului

ARTICOLUL 21

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului încetează în următoarele situaţii:

1. a) la expirarea duratei stabilite în contractul de atribuire în gestiune delegată a serviciului, dacă părţile nu au convenit în scris condiţiile legale de prelungire;
2. b) în cazul denunţării unilaterale justificate de către transportatorul autorizat a contractului de atribuire în gestiune delegată a serviciului;
3. c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere unilaterală de către transportatorul autorizat, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina beneficiarului;
4. d) în cazuri de forţă majoră, fără plata unei despăgubiri;
5. e) autorizaţia de executare a serviciului public de transport local în regim de taxi a expirat sau a fost retrasă definitiv;
6. f) contractul este reziliat de drept în cazul în care transportatorul autorizat este declarat în faliment;
7. g) în care conţine alte clauze privind rezilierea, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.
8. h) cele prevăzute de art. 31 alin (8) din OMIRA nr. 356/2007.

CAPITOLUL XI – Dispoziţii finale

ARTICOLUL 22

Suplimentar, părţile mai convin următoarele ca bonurile client emise de aparatul de marcat fiscal să cuprindă obligatoriu toate datele cuprinse în legea nr. 265/2007.

ARTICOLUL 23

Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului are la bază documentele de referinţă prezentate în anexa nr. 2 la HCGMB nr. …… / ………………

ARTICOLUL 24

25.1. Modificarea prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului se face numai prin act adiţional încheiat între părţi, care vor face parte integrantă din prezentul contract.

25.2. Beneficiarul poate modifica unilateral, din cauze justificate, partea reglementară a prezentului contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului numai printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

ARTICOLUL 25

26.1. Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului şi caietul de sarcini aprobate prin HCGMB, precum şi anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voinţa părţilor.

26.2. Prezentul contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului intră în vigoare la data semnării şi a fost încheiat în .......... exemplare.

Beneficiar, Transportatorul autorizat,

Consiliul General al Municipiului Bucureşti ……………….........................
…………………………….. - primar general

NOTĂ:

Prevederile prezentului contract-cadru pot fi completate cu clauze speciale privind realizarea serviciului public de transport local în regim de taxi, potrivit înţelegerii între părţi, fără a contraveni prevederilor legale în vigoare.

Publică un comentariu nou
Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Mai multe informaţii despre opţiunile de filtrare

Dieta Dukan

Ataxi pe iPhone
Taxi Cobalcescu

Descarca
Ataxi App acum
GRATUIT!
Comentarii recente